Agenda

Evenementen die te maken hebben met de Poolse cultuur.

Lees verder...

Statistiek

Vandaag 119
Deze week 287
Deze maand 5128
Sinds 10-2008 1689847

Antoniemenwoordenboek - S?ownik antonimów
 

Een woordenboek van tegengestelde begrippen.

 

aanwezig - afwezig obecny - nieobecny
abstract - concreet abstrakcyjny - konkretny
actief - passief czynny - bierny
altijd - nooit zawsze - nigdy
begin - eind pocz?tek - koniec
behaard - kaal ow?osiony - ?ysy
beloning - straf nagroda - kara
berg - dal góra - dolina
binnen - buiten wewn?trz - zewn?trz
blij - treurig weso?y - smutny
breed - smal szeroki - w?ski
dag - nacht dzie? - noc
dichtbij - ver blisko - daleko
dik - dun gruby - cienki
eb - vloed odp?yw - przyp?yw
eerste - laatste pierwszy - ostatni
engel - duivel anio? - diabe?
ergens - nergens gdzie? - nigdzie
gebrek - overvloed brak - obfito??
geluk - pech szcz??cie - pech
geven - nemen dawa? - bra?
gewoon - bijzonder zwyk?y - specjalny
gezond - ziek zdrowy - chory
gierig - vrijgevig sk?py - hojny
goed - fout dobrze - ?le
goed - kwaad dobro - z?o
goed - slecht dobry - z?y
groot - klein du?y - ma?y
hard - zacht twardy - mi?kki
heel - kapot nieuszkodzony - zepsuty
hemel - hel niebo - piek?o
herinneren - vergeten pami?ta? - zapomnie?
hoog - laag wysoko - nisko
huwelijk - scheiding ma??e?stwo - rozwód
iemand - niemand kto? - nikt
individu - samenleving jednostka - spo?eczno??
ingang - uitgang wej?cie - wyj?cie
innerlijk - uiterlijk wn?trze –wygl?d zewn?trzny
jong - oud m?ody - stary
komen - gaan przychodzi? - odchodzi?
kopen - verkopen kupi? - sprzeda?
lachen - huilen ?mia? si? - p?aka?
lang - kort d?ugo - krótko
letterlijk - figuurlijk dos?ownie –w przeno?ni
leven - dood ?ycie - ?mier?
licht - donker jasny - ciemny
liefde - haat mi?o?? - nienawi??
links - rechts lewo - prawo
maken - breken stwarza? - burzy?
mannelijk - vrouwelijk m?ski - ?e?ski
meer - minder wi?cej - mniej
modern - ouderwets nowoczesny - staro?wiecki
moedig - laf odwa?ny - tchórzliwy
moeilijk - makkelijk trudny - ?atwy
mooi - lelijk ?adny - brzydki
nat - droog suchy - mokry
natuur - cultuur natura - kultura
niet - wel nie - tak
onder - boven na dole –na górze
oorlog - vrede wojna - pokój
oorzaak - gevolg przyczyna - skutek
open - dicht otwarty - zamkni?ty
opkomst - ondergang powstawanie - upadek
oud - nieuw stary - nowy
overal - nergens wsz?dzie - nigdzie
progressief - conservatief progresywny - konserwatywny
recht - krom prosty - krzywy
rijk - arm bogaty - biedny
rijkdom - armoede bogactwo - bieda
samen - alleen razem - samemu
schoon - vies czysty - brudny
schuldig - onschuldig winny - niewinny
slim - dom m?dry - g?upi
snel - langzaam szybko - wolno
soms - vaak czasami - cz?sto
spreken - zwijgen mówi? - milcze?
stad - platteland miasto - wie?
sterk - zwak silny - s?aby
stilstand - beweging bezruch - ruch
stilte - lawaai cisza - ha?as
theorie - praktijk teoria - praktyka
tijdelijk - eeuwig czasowy - wieczny
toegestaan - verboden dozwolone - wzbronione
veel - weinig du?o - ma?o
veilig - gevaarlijk bezpieczny - niebezpieczny
verleden - toekomst przesz?o?? - przysz?o??
verstand - gevoel rozs?dek - uczucie
vol - leeg pe?ny - pusty
voor - tegen za - przeciw
voordeel - nadeel zaleta - wada
vraag - aanbod popyt - poda?
vriend - vijand przyjaciel - wróg
vroeg - laat wcze?nie - pó?no
warm - koud ciep?y - zimny
water - vuur woda - ogie?
werknemer - werkgever pracownik - pracodawca
winnen - verliezen wygra? - przegra?
winst - verlies zysk - strata
zoet - zuur s?odki - kwa?ny
zwaar - licht ci??ki - lekki
zwart - wit czarny - bia?yCitaat van de dag

"De mensheid moet een einde maken aan oorlog, of oorlog zal een einde maken aan de mensheid.
Rodzaj ludzki musi położyć kres wojnie albo wojna położy kres rodzajowi ludzkiemu. "
- John F. Kennedy -
(1917-1963)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?

Slavistiek bij Talennet

Russisch, Oekraiens, Wit-Russisch, Pools, Tsjechisch, Slowaaks, Kroatisch, Bulgaars, Servisch, Bosnisch, Sloveens en Macedonisch.