Agenda

Evenementen die te maken hebben met de Poolse cultuur.

Lees verder...

Statistiek

Vandaag 219
Deze week 1977
Deze maand 3325
Sinds 10-2008 1861333

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

 

 

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Powszechna Deklaracja Praw Cz?owieka

Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Artyku? 1
Wszyscy ludzie rodz? si? wolni i równi pod wzgl?dem swej godno?ci i swych praw. S? oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni post?powa? wobec innych w duchu braterstwa.
   
Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artyku? 2
Ka?dy cz?owiek posiada wszystkie prawa i wolno?ci zawarte w niniejszej Deklaracji bez wzgl?du na jakiekolwiek ró?nice rasy, koloru, p?ci, j?zyka, wyznania, pogl?dów politycznych i innych, narodowo?ci, pochodzenia spo?ecznego, maj?tku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.

Nie wolno ponadto czyni? ?adnej ró?nicy w zale?no?ci od sytuacji politycznej, prawnej lub mi?dzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynale?y, bez wzgl?du na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodleg?y, czy te? podlega systemowi powiernictwa, nie rz?dzi si? samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodleg?o?ci.

   
Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artyku? 3
Ka?dy cz?owiek ma prawo do ?ycia, wolno?ci i bezpiecze?stwa swej osoby.

   
Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
Artyku? 4
Nie wolno nikogo czyni? niewolnikiem ani nak?ada? na nikogo s?u?ebno?ci; niewolnictwo i handel niewolnikami s? zakazane we wszystkich swych postaciach.
   
Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
Artyku? 5
Nie wolno nikogo torturowa? ani kara? lub traktowa? w sposób okrutny, nieludzki lub poni?aj?cy.
   
Artikel 6
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.
Artyku? 6
Ka?dy cz?owiek ma prawo do uznawania wsz?dzie jego osobowo?ci prawnej.
   
Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.
Artyku? 7
Wszyscy s? równi wobec prawa i maj? prawo, bez jakiejkolwiek ró?nicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy maj? prawo do jednakowej ochrony przed jak?kolwiek dyskryminacj?, b?d?c? pogwa?ceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek nara?eniem na tak? dyskryminacj?.
   
Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.
Artyku? 8
Ka?dy cz?owiek ma prawo do skutecznego odwo?ywania si? do kompetentnych s?dów krajowych przeciw czynom stanowi?cym pogwa?cenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucj? lub przez prawo.
   
Artikel 9
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.
Artyku? 9
Nikogo nie wolno samowolnie aresztowa?, zatrzyma? lub wygna? z kraju.
   
Artikel 10
Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artyku? 10
Ka?dy cz?owiek ma na warunkach ca?kowitej równo?ci prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowi?zaniach lub o zasadno?ci wysuwanego przeciw niemu oskar?enia o pope?nienie przest?pstwa by? s?uchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezale?ny i bezstronny s?d.

   
Artikel 11
11.1 - Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
11.2 - Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.
Artyku? 11
Ka?dy cz?owiek oskar?ony o pope?nienie przestjpstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki nie udowodni mu si? winy zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym zapewniono mu wszystkie konieczne ?rodki obrony.
Nikt nie mo?e by? skazany za przest?pstwo z powodu dzia?ania lub zaniechania nie stanowi?cego w chwili jego dokonania przest?pstwa wed?ug prawa krajowego lub mi?dzynarodowego. Nie wolno tak?e wymierza? kary wy?szej ni? ta, która by?a przewidziana w chwili pope?nienia przest?pstwa.
   
Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.
Artyku? 12
Nie wolno ingerowa? samowolnie w czyjekolwiek ?ycie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencj?, ani te? uw?acza? jego honorowi lub dobremu imieniu. Ka?dy cz?owiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uw?aczaniu.
   
Artikel 13
13.1 - Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
13.2 - Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.
Artyku? 13
Ka?dy cz?owiek ma prawo swobodnego poruszania si? i wyboru miejsca zamieszkania w granicach ka?dego Pa?stwa.
Ka?dy cz?owiek ma prawo opu?ci? jakikolwiek kraj, w??czaj?c w to swój w?asny, i powróci? do swego kraju.
   
Artikel 14
14.1 - Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
14.2 - Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
Artyku? 14
Ka?dy cz?owiek ma prawo ubiega? si? o azyl i korzysta? z niego w innym kraju w razie prze?ladowania.
Nie mo?na powo?ywa? si? na to prawo w przypadku ?cigania wszcz?tego rzeczywi?cie z powodu pope?nienia przest?pstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
   
Artikel 15
Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.
Artyku? 15
Ka?dy cz?owiek ma prawo do posiadania obywatelstwa.
Nie wolno nikogo pozbawia? samowolnie obywatelstwa ani nikomu odmawia? prawa do zmiany obywatelstwa.
   
Artikel 16
Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.
Artyku? 16
M??czy?ni i kobiety bez wzgl?du na jakiekolwiek ró?nice rasy, narodowo?ci lub wyznania maj? prawo po osi?gni?ciu pe?noletno?ci do zawarcia ma??e?stwa i za?o?enia rodziny. Maj? oni równe prawa w odniesieniu do zawierania ma??e?stwa, podczas jego trwania i po jego ustaniu.
Ma??e?stwo mo?e by? zawarte jedynie za swobodnie wyra?on? pe?n? zgod? przysz?ych ma??onków.
Rodzina jest naturaln? i podstawow? komórk? spo?ecze?stwa i ma prawo do ochrony ze strony spo?ecze?stwa i Pa?stwa.
   
Artikel 17
Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.
Artyku? 17
Ka?dy cz?owiek, zarówno sam jak i wespó? z innymi, ma prawo do posiadania w?asno?ci.
Nie wolno nikogo samowolnie pozbawia? jego w?asno?ci.
   
Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.
Artyku? 18
Ka?dy cz?owiek ma prawo wolno?ci my?li, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobod? zmiany wyznania lub wiary oraz swobod? g?oszenia swego wyznania lub wiary b?d? indywidualnie, b?d? wespó? z innymi lud?mi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.
   
Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.
Artyku? 19
Ka?dy cz?owiek ma prawo wolno?ci opinii i wyra?ania jej; prawo to obejmuje swobod? posiadania niezale?nej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i pogl?dów wszelkimi ?rodkami, bez wzgl?du na granice.
   
Artikel 20
Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.
Artyku? 20
Ka?dy cz?owiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania si?.
Nikogo nie mo?na zmusza? do nale?enia do jakiego? stowarzyszenia.
   
Artikel 21
Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.
De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.
Artyku? 21
Ka?dy cz?owiek ma prawo do uczestniczenia w rz?dzeniu swym krajem bezpo?rednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli.
Ka?dy cz?owiek ma prawo równego dost?pu do s?u?by publicznej w swym kraju.
Wola ludu jest podstaw? w?adzy rz?du; wola ta wyra?a si? w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszechno?ci, równo?ci i tajno?ci, lub na innej równorz?dnej procedurze, zapewniaj?cej wolno?? wyborów.
   
Artikel 22
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.
Artyku? 22
Ka?dy cz?owiek ma jako cz?onek spo?ecze?stwa prawo do ubezpiecze? spo?ecznych; ma równie? prawo do urzeczywistniania - poprzez wysi?ek narodowy i wspó?prac? mi?dzynarodow? oraz zgodnie z organizacj? i zasobami ka?dego Pa?stwa - swych praw gospodarczych, spo?ecznych i kulturalnych, niezb?dnych dla jego godno?ci i swobodnego rozwoju jego osobowo?ci.
   
Artikel 23

Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.
Artyku? 23
Ka?dy cz?owiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru pracy, do odpowiednich i zadowalaj?cych warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem.
Ka?dy cz?owiek, bez wzgl?du na jakiekolwiek ró?nice, ma prawo do równej p?acy za równ? pracj.
Ka?dy pracuj?cy ma prawo do odpowiedniego i zadowalaj?cego wynagrodzenia, zapewniaj?cego jemu i jego rodzinie egzystencj? odpowiadaj?c? godno?ci ludzkiej i uzupe?nianego w razie potrzeby innymi ?rodkami pomocy spo?ecznej.
Ka?dy cz?owiek ma prawo do tworzenia zwi?zków zawodowych i do przyst?powania do zwi?zków zawodowych dla ochrony swych interesów.
   
Artikel 24
Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.
Artyku? 24
Ka?dy cz?owiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, w??czaj?c w to rozs?dne ograniczenie godzin pracy i okresowe p?atne urlopy.
   
Artikel 25
Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.
Artyku? 25
Ka?dy cz?owiek ma prawo do stopy ?yciowej zapewniaj?cej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, w??czaj?c w to wy?ywienie, odzie?, mieszkanie, opiekj lekarsk? i konieczne ?wiadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolno?ci do pracy, wdowie?stwa, staro?ci lub utraty ?rodków do ?ycia w inny sposób od niego niezale?ny.
Matka i dziecko maj? prawo do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, zarówno ma??e?skie jak i pozama??e?skie, korzystaj? z jednakowej ochrony spo?ecznej.
   
Artikel 26
Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Artyku? 26
Ka?dy cz?owiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezp?atna, przynajmniej na stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowi?zkowa. O?wiata techniczna i zawodowa jest powszechnie dost?pna, a studia wy?sze s? dost?pne dla wszystkich na zasadzie równo?ci w zale?no?ci od zalet osobistych.
Celem nauczania jest pe?ny rozwój osobowo?ci ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw cz?owieka i podstawowych wolno?ci. Krzewi ono zrozumienie, tolerancj? i przyja?? mi?dzy wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; popiera dzia?alno?? Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzaj?c? do utrzymania pokoju.
Rodzice maj? prawo pierwsze?stwa w wvborze nauczania, które ma by? dane ich dzieciom.

   
Artikel 27
Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiėle belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.
Artyku? 27
Ka?dy cz?owiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w ?yciu kulturalnym spo?ecze?stwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w post?pie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw.
Ka?dy cz?owiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzy?ci wynikaj?cych z jakiejkolwiek jego dzia?alno?ci naukowej, literackiej lub artystycznej.
   
Artikel 28
Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.
Artyku? 28
Ka?dy cz?owiek ma prawo do takiego porz?dku spo?ecznego i mi?dzynarodowego, w którym prawa i wolno?ci zawarte w niniejszej Deklaracji by?yby w pe?ni realizowane.
   
Artikel 29
Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
Artyku? 29
Ka?dy cz?owiek ma obowi?zki wobec spo?ecze?stwa, bez którego niemo?liwy jest swobodny i pe?ny rozwój jego osobowo?ci.
W korzystaniu ze swych praw i wolno?ci ka?dy cz?owiek podlega jedynie takim ograniczeniom, które s? ustalone przez prawo wy??cznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolno?ci innych i w celu uczynienia zado?? s?usznym wymogom moralno?ci, porz?dku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego spo?ecze?stwa.
Z niniejszych praw i wolno?ci nie wolno w ?adnym przypadku korzysta? w sposób sprzeczny z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
   
Artikel 30
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.
Artyku? 30
?adnego z postanowie? niniejszej Deklaracji nie mo?na rozumie? jako udzielaj?cego jakiemukolwiek Pa?stwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania dzia?alno?ci lub wydawania aktów zmierzaj?cych do obalenia któregokolwiek z praw i wolno?ci zawartych w niniejszej Deklaracji.

 

 

 
Ā  2024 Harmen Schoonekamp | Stuur ons een mail | Talennet |Ā  sitemap.

Citaat van de dag

"De grenzen van mijn taal vormen de grenzen van mijn wereld.
Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata. "
- Ludwig Wittgenstein -
(1889-1951)

Snelkoppelingen en mededelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar onze website wordt zeer gewaardeerd.